Seuran säännöt

Kääriäisten Sukuseura ry:n säännöt

 

1 §.

Yhdistyksen nimi on Kääriäisten Sukuseura r.y. ja kotipaikka Iisalmen maalaiskunta.

2 §.

Kääriäisten sukuseuran tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Kääriäisten suvun eri sukuhaarojen välillä ottaen huomioon suvun sekä miespuolisten, että naispuolisten jäsenten jälkeläiset ja heidän aviopuolisonsa, tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa, hankkia, järjestää ja tuleville sukupolville tallettaa tietoja, kirjallisia kuvauksia sekä valokuvia ja muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista, laatia sukutauluja, välittää sukua koskevaa aineistoaa suvun jäsenille ja johtokunnan suostumuksella muillekin, mahdollisuuksien mukaan koota ja tallettaa sukumuistoesineitä, panna toimeen sukukokouksia, -juhlia ja retkeilyjä, lujittaa sukuhengen ja sukukunnian tuntoa suvun jäsenissä tueksi heidän elämänkohtaloihinsa sekä, jos varat sallivat, myös stipendein auttaa seuran jäsenten omatoimisia harrastuksia henkisen tai taloudellisen toimintapohjan lujittamiseksi ja taloudellisesti tukea ahdingossa olevien suvun jäsenten toimeentuloa.

Seura asettaa tarkoituksen toteuttamiseksi mahdollisuuden mukaan paikallistoimikuntia maan eri osiin.

Seuran hallitus pitää yhteyttä paikallistoimikuntiin sekä seuran jäseniin kiertokirjeiden ja julkaisijen välityksellä, paitsi mitä vuosi- ja sukukokouksista erikseen säännöissä määrätään.

3 §.

Seuran jäseneksi pääsevät isänsä tai äitinsä puolelta Kääriäisistä polveutuvat sekä ne henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet naimisissa jonkun Kääriäisistä polveutuvan kanssa. Nämä kaikki katsotaan suvun jäseniksi.

Jäseniksi haluavan on jätettävä kirjallinen pyyntö, jossa on selvitettävä, millä tavoin hakija on suvun jäsen. Anomuksen ratkaisee seuran johtokunta. Hyväksyminen tulee voimaan sitten, kun ensimmäinen maksuvelvollisuus on täytetty. Jäsenyys lakkaa kuoleman, eron tai erottamisen johdosta. Eron saa pyytämällä sitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalta tai sen puheenjohtajalta tai ilmoittamalla suullisesti kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan eroittaa seurasta, jos hän on huomattavalla tavalla loukannut suvun kunniaa tai siihen on muutoin tärkeä syy olemassa. Eroittamisesta päättää johtokunta, kuitenkin niin, että erotetulla on oikeus hakea kirjallisesti muutosta päätökseen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan; seuran lähin vuosikokous ratkaiseen asian tällaisessa tapauksessa. Jäsen, joka ei suorita jäsenmaksua määrävuotena, menettää äänioikeutensa seuraavaksi kalenterivuodeksi, ellei hän silloinkaan täytä tätä velvollisuuttaan, erottaa johtokunta hänet seurasta.

Jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran vuosikokous.

Jäsenten erikoistehtävänä on kirjallisesti ilmoittaa seuran arkistoon kaikista perheessä tapahtuvista muutoksista, koskivatpa ne syntymää tai kuolemaa, mahdollisuuksien mukaan varustettuna virallisella todistuksella.

4 §.

Erikoisesti ansioituneita seuran jäseniä voi sukukokous johtokunnan ja vuosikokouksen yhteisestä ehdotuksesta valita seuran kunniajäseneksi.

5 §.

Seuran vuosikokous pidetään kerran vuodessa, helmi-maaliskuussa. Sen ajan ja paikan määrää tarkemmin seuran johtokunta, joka julkaisee kokouskutsun ainakin kahdessa pääkaupungin sanomalehdessä sekä Iisalmessa että Kuopiossa ilmestyvissä lehdissä harkintansa mukaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Muut seuran kokouksen sukukokousta lukuunottamatta kutsutaan koolle samalla tavalla. Kokouskutsuissa on huomioitava yhdistyslain 14 §:n määräykset.

Seuran voi kutsua koolle myös seuran johtokunta, jos kymmenen äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii ilmoittaen samalla sen tarkoituksen.

Vuosikokouksen avaa puheenjohtaja ja sen jälkeen käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
 2. esitellään johtokunnan vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä seuran tilit samalta ajalta ja tilintarkastajan lausunto,
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja taloudenhoitajalle,
 4. määrätään johtokunnan jäsenten palkkiot,
 5. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
 6. valitaan seuran johtokunta, johon kuuluu viisi jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä viides jäsen. Lisäksi on johtokuntaan valittava kaksi varajäsentä.
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan ja heille varamiehet,
 8. käsitellään johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 9. käsitellään muut johtokunnan sekä paikallistoimikuntien ja jäsenten tekemät ehdotukset,
 10. valitaan kokouksessa läsnä olleista kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
 11. valitaan suvun vanhin.

Vuosikokoukselle tarkoitetut 9:ssä kohdassa mainutut ehdotukset on jätettävä tai lähetettävä puheenjohtajalle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Näihin liittäköön johtokunta oman lausuntonsa.

Seuran kaikissa kokouksissa on kullakin 18 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni. Poissa oleva saakoon valtakirjalla siirtää äänioikeutensa läsnäolevalle äänioikeutetulle.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

6 §.

Yhdistystä edustaa sen lainmukaisena hallituksena vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu 5 varsinaista sekä 2 varajäsentä.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.

Seuran nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, siis yksi näistä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Toimiston- ja arkistonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt valitsee johtokunta sekä määrää heille palkat tai palkkiot.

Johtokunta panee täytäntöön sukukokouksen ja vuosikokouksen päätökset sekä näiden sääntöjen 2 §:ssa mainitut asiat, kutsuu suku- ja vuosikokoukset ja muut kokoukset sekä valmistaa niiden ohjelman.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estetty varapuheenjohtaja, joka johtaa puhetta sen kokouksessa sekä jätää taloudenhoitajan laatiman tilinpäätöksen seuran ja sen johtokunnan kokousten pöytäkirjojen kerra seuran tilintarkastajille viimeistään helmikuun 5 pävänä.

Sihteeri esittää asiat johtokunnan kokouksissa, kirjoittaa pöytäkirjan, joka tarkastetaan samassa kokouksessa tai seuraavan johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan tehdään merkintä, että edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin, ja hoitaa johtokunnan määräämät tehtävät.

Taloudenhoitaja hoitaa seuran rahavarat, vastaabottaa toimiston- ja arkistonhoitajan kokoamat jäsenmaksut, vastaanottaa myös muut tulot ja suorittaa johtokunnan päätösten mukaisesti menot sekä laatii tilinpäätöksen kalenterivuosittain ja jättää sen johtokunnan puheenjohtajalle viimeistään helmikuun 1 päivänä.

Toimiston- ja arkistonhoitaja pitää suvun jäsenistä kortistoa, ottaa vastaan jäsenten ilmoitukset heidän perheissään tapahtuneista muutoksista, järjestää ja tallettaa nesekä pitää näiden avulla ja muutoin sukukroniikkaa, johon hän merkitsee kaikki sukua koskevat, hänen tietoonsa tulleet mainitsemisen arvoiset tapahtumat, pitää jäsenluetteloa johtokunnan puolesta, kantaa taloudenhoitajan avustamana jäsenmaksuja ja muita maksuja sekä hoitaa kirjeenvaihdon ja muut toimistolle ja arkistolle sopivat tehtävät.

Tilintarkastajain tulee jättää tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään helmikuun 15 päivänä ja tulee heidän lausuntonsa sisältää perusteltu esitys tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja taloudenhoitajalle.

7 §.

Sukukokous.

Yhdistyksen johtokunta kutsuu suvun jäsenet touko – elokuussa pidettävään sukukokoukseen joka kolmantena vuotena tai johtokunnan harkinnan mukaan useamminkin. Sukukokouksen ajan ja paikan määrää tarkemmin seuran johtokunta, joka julkaisee sukukokouskutsun harkintansa mukaan jossakin pääkaupungin sekä Kuopion ja Iisalmen sanomalehdessä vähintään kuukautta ennen sukukokousta.

Sukukokouksen avaa puheenjohtaja tai joku muu johtokunnan jäsen ja noudatetaan asioita käsiteltäessä yhdistyslain 14 §:n mukaisia määräyksiä.

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään kokouspaikan jäsenten puolesta tervehdys,
 2. lausutaan muistosanat edellisen sukukokouksen kokouksen jälkeen manallemenneistä suvun jäsenistä,
 3. valitaan sukukokouksen sihteeri, muiden sukujuhlallisuuksien selostaja ja koko sukupäivien leikilliset pakinakirjurit,
 4. esitetään johtokunnan kuvaus tärkeimmistä tapauksista suvun piirisä edellisen sukukokouksen jälkeen.
 5. valitaan suvun vanhin ellei vuosikokouksessa jo ole valittu.
 6. käsitellään vuosikokouksen mahdollisesti tekemät ehdotukset,
 7. esitetään sukukokouksen tekemät tai sille jätetyt ehdotukset,
 8. esitetään sukukokouksen tekemät seuran toimistaa koskevat esitykset johtokunnalle,
 9. esitetään sukukokouksen päättäjäissanat.

Sukukokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut ehdotukset on jätettävä seuran johtokunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Näihin liittäköön johtokunta lausuntonsa.

8 §.

Seura on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan kiinteistöjä ja irtaimistoja. Nämä hoidetaan ja käytetään lahjoittajien tai testamentti tekijäin määräysten mukaan tai, ellei sellaisia ole, johtokunnan päättämällä tavalla, ottaen huomioon seuraavassa kohdassa mainitut määräykset.

Jokaisen jäsenen toivotaan perhetapausten sattuessa omassa perheessään, erittäinkin syntymisen, vihkimisen, suoritettujen tutkintojen, toimeensaannin, ylennysten, johdosta maksavan seuralle tapahtuman merkitystä tai taloudellista asemaa vastaavan erän.

Jäseniltä odotetaan, että he muistavat sukuseuraa lahjoituksilla ja testamenteillaan.

Mitään seuralle luovutettuja maksuja ja varoja ei luovuteta takaisin.

Seuran asioista vastaa vain seuran omaisuus.

Seuran varoja käytetään alkuaikoina ensisijassa suvun eri sukuhaarojen yhteyden tutkimiseen, sekuselvitysten ja sukuhaarojen yhteyden tutkimiseen, sukuselvitysten ja suvun muun historian tutkimiseen ja kustantamiseen, sukukokousten toimeenpanoon sekä seuran kaikinpuoliseen hoitoon eikä niihin tarkoituksiin oteta velkoja. Ainakin kolmas osa sukurahaston minimimäärästä on pidettävä talletettuna vakavaraiseen suomalaiseen rahalaitokseen.

Lahjoituksia ei käytetä juokseviin menoihin, vaan talletetaan ne heti sukurahastoon, samoin testamentit.

9 §.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ja jäännösomaisuuden käyttämisestä on tehtävä, ollakseen pätevä, vuosikokouksessa ja aikaisintaan 2 kuukautta sen jälkeen pidettävässä sukukokouksessa ja vaaditaan kummassakin kokouksessa päätöksen syntymistä varten:

 1. että ehdotus on kokouskutsussa selvästi mainittu,
 2. että kokouksessa on saapuvilla tai edustettuna ainakin viisikymmentä seuran äänioikeutettua jäsentä ja
 3. että ainakin kolmeneljäsosaa kokouksessa saapuvilla olevista tai edustetuista seuran äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa tehtyä ehdotusta.
10 §.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen omaisuus ensin seuran asiain selvittämiseen, minkä jälkeen jäännös luovutetaan seuran tarkoitusperiä vastaavalaa tavalla käytettäväksi noudattaen edellisessä pykälässä mainittujen määräysten mukaisesti tehtyjä päätöksiä, kuitenkin niin, että seuran arkistoa ei saa jättää yksityisten henkilöiden haltuun, vaan on se luovutettava Suomen Sukututkimusseura Genealogiska samfundet i Finland r.y:lle tai, jos sitä ei ole olemassa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura r.y:lle tai Iisalmen Kotiseutuyhdistykselle. Jos viimemainittu ei ole rekisteröity yhdistys, luovutetaan varat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura r.y:lle.

11 §.

Kaikissa muussa noudatetaan, mitä voimassaoleva laki yhdistyksistä määrää.

Iisalmella, kesäkuun 28 päivänä 1947.

A. KÄÄRIÄINEN kenr.majuri, Kuopio.
AATU KÄÄRIÄINEN maanvilj., Iisalmi.
EMIL KÄÄRIÄINEN opettaja, Oulu.
ERKKI KÄÄRIÄINEN fil. maist., Helsinki.
FR. KÄÄRIÄINEN opettaja, Kajaani.